statut

 

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY – MŁODZI ŚWIATU STATUT

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu (w skrócie: SWM lub SWM Młodzi Światu), zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 3. Stowarzyszenie może posługiwać się pełną nazwą złożoną z dwóch członów lub używać tylko

  jednego z nich.

 4. Dla celów współpracy z zagranicą Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą w języku obcym.

  §2

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 10 kwietnia 1989 Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. – O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w niniejszym statucie.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 3. Stowarzyszenie jest autonomiczne, samodzielnie określa swoje cele, programy działania,

  struktury organizacyjne oraz akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

  §3

 1. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

 2. Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

  §4

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji, pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, działające w oparciu o niniejszy statut.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

1

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§7

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy osobom potrzebującym w kraju i za granicą, a w szczególności:

 1. 1)  niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP w stylu Don Bosco,

 2. 2)  popularyzacja wiedzy o działalności misyjnej,

 3. 3)  działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli,

 4. 4)  działalność charytatywna,

 5. 5)  wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,

 6. 6)  nauka, oświata, edukacja i wychowanie,

 7. 7)  ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

 8. 8)  przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 9. 9)  promocja zdrowia,

 10. 10)  upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

 11. 11)  działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy

  społeczeństwami,

 12. 12)  pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

 13. 13)  promocja i organizacja wolontariatu,

 14. 14)  kultura i promocja działań międzykulturowych,

 15. 15)  wspieranie sprawiedliwego handlu.

  §8

 1. Sposoby realizacji celów:

  1. 1)  organizowanie i prowadzenie projektów rozwojowych,

  2. 2)  wspieranie placówek pomocy, szczególnie placówek misyjnych,

  3. 3)  prowadzenie programów pomocy osobom potrzebującym w kraju i za granicą,

  4. 4)  prowadzenie działalności szkoleniowej,

  5. 5)  prowadzenie edukacji rozwojowej i międzykulturowej,

  6. 6)  organizowanie wystaw, warsztatów, prelekcji itp.,

  7. 7)  prowadzenie kampanii społecznych oraz akcji edukacyjnych,

  8. 8)  organizowanie imprez charytatywnych, kulturalnych, oświatowych, konferencji, itp.

  9. 9)  przeprowadzanie akcji popularyzujących wiedzę o misjach,

  10. 10)  organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

  11. 11)  organizowanie wymian międzynarodowych,

  12. 12)  prowadzenie „sprawiedliwego handlu”,

  13. 13)  prowadzenie działań promocyjnych,

  14. 14)  prowadzenie działalności wydawniczej,

  15. 15)  przeprowadzanie zbiórek publicznych,

  16. 16)  współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia realizacji swoich

   celów,

  17. 17)  współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony w całości na realizację celów statutowych.

 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

  ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  §9 2

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) zwyczajnych,
2)
uczestników,
3) honorowych,

4) wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zamieszkała tak w kraju jak i za granicą, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia/Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Członkiem uczestnikiem może być małoletnia osoba fizyczna w wieku 16-18 lat, nie pozbawiona praw publicznych, zamieszkała tak w kraju jak i za granicą, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia/Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, szczególnie zasłużona dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu.

 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca i wspierająca materialnie cele Stowarzyszenia, przyjęta w trybie określonym w ust. 1.

  § 11

Członkowie zwyczajni, uczestnicy, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. 1)  wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),

  2. 2)  zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania,

  3. 3)  uczestniczyć w krajowych i zagranicznych działaniach Stowarzyszenia,

  4. 4)  współdecydować o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w

   podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą (osobiście w sprawach dotyczących Oddziału lub przez swoich przedstawicieli na Walnym Zebraniu Delegatów),

  5. 5)  posiadać legitymację członkowską.

 2. Członek uczestnik ma wszelkie prawa członka zwyczajnego łącznie z czynnym i biernym prawem

  wyborczym, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia/oddziału większość muszą stanowić

  osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego

  prawa wyborczego.

 4. Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego

  prawa wyborczego.

  § 13

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. 1)  aktywnej realizacji celów statutowych i programu Stowarzyszenia,

 2. 2)  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,

 3. 3)  regularnego opłacania składek oraz innych świadczeń i zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia

  z wyjątkiem członków honorowych.
  § 14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie, po

uprzednim uregulowaniu spraw formalnych związanych z działalnością Stowarzyszenia,

3

 1. 2)  skreślenia z listy członków z powodu zalegania z regulowaniem składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres dłuższy niż 1 rok,

 2. 3)  wykluczenia w wyniku zaprzestania działalności członka na rzecz Stowarzyszenia przez okres dwóch lat,

 3. 4)  wykluczenia w wyniku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

 4. 5)  prawomocnego orzeczenia Sądu o pozbawieniu członka praw publicznych,

 5. 6)  pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność

  nadała,

 6. 7)  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,

 1. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

  ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

  § 15

2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Tworząc jednostkę terenową, Zarząd Główny określa jej zasięg terytorialny, siedzibę, zasady funkcjonowania, a także możliwość posiadania osobowości prawnej.

§ 16

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór dokonywany jest:

  1. 1)  w głosowaniu tajnym lub jawnym,

  2. 2)  zwykłą większością głosów,

  3. 3)  w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 2. Uchwały władz Stowarzyszenia/Oddziału, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są:

  1. 1)  w głosowaniu tajnym lub jawnym,

  2. 2)  zwykłą większością głosów,

  3. 3)  w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa danych władz.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. 1)  Walne Zebranie Delegatów,

 2. 2)  Zarząd Główny,

 3. 3)  Główna Komisja Rewizyjna.

3. W
trakcie kadencji, poszczególne władze mają prawo spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia/Oddziału powołać do swojego składu nowe osoby na miejsce tych, które ustąpiły.
1) Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby

członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Delegatów

§ 17

 1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

  1. 1)  z głosem stanowiącym:

   1. a)  delegaci wybrani przez członków Oddziałów,

   2. b)  członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

  2. 2)  z głosem doradczym:

a) członkowie honorowi i wspierający,

przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia/Oddziału w

4

 1. b)  członkowie zwyczajni i uczestnicy nie będący delegatami,

 2. c)  zaproszeni goście.

3. Zarząd Główny powiadamia uczestników o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania

Delegatów, co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zebrania. § 18

 1. Każdy Oddział ma prawo wybrać 1 delegata na pięciu członków.

 2. Kadencja delegata trwa cztery lata.

 3. Za przeprowadzenie wyborów delegatów odpowiedzialne są władze Oddziału.

 4. Władze jednostki terenowej mogą zapraszać gości ze swojego terenu (13 osób) na Walne

  Zebranie Delegatów.

  § 19

 1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz

  – wybrani spośród uczestników z głosem stanowiącym.

 3. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 4. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery

  lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

  § 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:

  1. 1)  uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

  2. 2)  wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej,

  3. 3)  wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

  4. 4)  wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów Oddziałów.

 2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 21

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów/Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 1. 1)  w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

 2. 2)  w drugim terminie wyznaczonym w innym lub tym samym dniu, 30 minut później – bez

  względu na liczbę obecnych członków.
  § 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. 1)  uchwalanie statutu i jego zmian,

 2. 2)  uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

 3. 3)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

 4. 4)  wybór i odwoływanie członków władz naczelnych,

 5. 5)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz oraz

  podejmowanie uchwał odnośnie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym

  władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. 6)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu

  Głównego/Oddziału,

 7. 7)  podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,

 8. 8)  rozpatrywanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

 9. 9)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

 10. 10)  zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych stowarzyszenia.

5

Zarząd Główny

§ 23

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Delegatów.

§ 24

 1. Zarząd Główny składa się z 3-7 osób wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.

 2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

 3. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes, minimum 1 Wiceprezes i Sekretarz, pozostałym

  członkom Zarząd przydziela do realizacji określone funkcje.

 4. Zasady, organizację oraz tryb działania Zarządu Głównego określa Regulamin uchwalony przez

  Zarząd Główny.

 5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

 6. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za

  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. § 25

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

  § 26

 1. Prezes kieruje pracami Zarządu Głównego.

 2. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru

  nowego Prezesa, który pełni tą funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo– Wyborczego.

  § 27

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. 1)  zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,

 2. 2)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 3. 3)  kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,

 4. 4)  realizowanie programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania

  Delegatów,

 5. 5)  określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia oraz uchwalanie okresowych

  programów pracy Stowarzyszenia,

 6. 6)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 7. 7)  uchwalanie polityki finansowej Stowarzyszenia,

 8. 8)  uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

 9. 9)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i

  ruchomego Stowarzyszenia,

 10. 10)  zatwierdzanie wysokości składek członkowskich zaproponowanych przez Zarządy Oddziałów,

 11. 11)  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

 12. 12)  podejmowanie uchwał w sprawie określenia jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są

  odpłatne a jakie nieodpłatne,

 13. 13)  podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych

  organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy

  zagraniczne,

 14. 14)  zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych

  organizacji,

6

15)powoływanie zespołów pomocniczych, komisji problemowych i zatwierdzania ich regulaminów,

 1. 16)  powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych, określanie zasięgu ich działania, siedziby, a także możliwości posiadania osobowości prawnej,

 2. 17)  uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi niniejszego statutu, w tym ramowych regulaminów działania jednostek terenowych,

 3. 18)  kontrola działalności jednostek terenowych,

 4. 19)  zawieszanie w czynnościach Zarządów lub członków Oddziałów, jeżeli ich działalność jest

  niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

 5. 20)  zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli pozostawałyby w sprzeczności z przepisami

  prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

 6. 21)  rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów jednostek terenowych,

 7. 22)  wnioskowanie do Walnego Zebrania Delegatów o nadanie lub pozbawienie godności członka

  honorowego Stowarzyszenia,

 8. 23)  przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia

 9. 24)  rozpatrywanie odwołań od uchwał o zawieszeniu bądź wykluczeniu członków Stowarzyszenia,

 10. 25)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 1. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 2. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 1 pkt 18 i 19 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów.

  § 28

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia, stopniowanych odpowiednio:
  1) upomnienie,

  2) nagana,

  3) wykluczenie.

 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W uzasadnionych

  przypadkach od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego

  Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o karze.

 4. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

  Główna Komisja Rewizyjna

  § 29

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 35 osób, wybierana jest przez Walne Zebranie Delegatów.

 3. Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym spotkaniu wybiera spośród swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

  § 30

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. 1)  prowadzenie kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, z

  uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i

  uchwał władz (przynajmniej raz w roku),

 2. 2)  przedstawienie Zarządowi Głównemu protokołów kontrolnych wraz z wnioskami,

 3. 3)  nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla,

 4. 4)  uchwalenie własnego regulaminu działania oraz regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów,

 5. 5)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów,

7

 1. 6)  wyłączne prawo stawiania wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia, bądź każdemu członkowi Zarządu,

 2. 7)  zatwierdzanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia audytu rocznego organizacji.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo:

 1. 1)  żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

 2. 2)  żądania zwołania Walnego Zebrania Delegatów,

 3. 3)  zwołania Walnego Zebrania Delegatów – w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny,

 4. 4)  żądania od członków oraz członków władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli składania

  pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw oraz usunięcia nieprawidłowości.

  § 31

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.

 2. Główna Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

  1. 1)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

   podległości służbowej,

  2. 2)  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z

   oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3. 3)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub

   wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

   § 32

W przypadkach określonych w § 30 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Walne Zebranie Delegatów winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY
TERENOWE STOWARZYSZENIA

§ 33

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje jednostki terenowe – Oddziały.

 2. Tworząc Oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny, siedzibę, zasady funkcjonowania a także możliwość posiadania osobowości prawnej przez Oddział.

  § 34

 1. Oddział zostaje powołany przez Zarząd Główny na wniosek minimum 15 osób nie pozbawionych praw publicznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletnich w wieku 16-18 lat lub członków Stowarzyszenia.

 2. Po spełnieniu odpowiednich wymogów formalnych i zatwierdzeniu przez Zarząd Główny, Oddział może uzyskać osobowość prawną.

 3. Oddział jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia. § 35

Oddział ma prawo:

 1. 1)  prowadzić działania krajowe zgodne z celami i sposobami realizacji ujętymi w statucie,

 2. 2)  prowadzić działania zagraniczne zatwierdzone przez Zarząd Główny,

 3. 3)  wybrać 1 delegata na 5 członków na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na okres

  czterech lat,

8

4) delegować 13 gości ze swojego terenu na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. § 36

Oddział jest zobowiązany składać sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swej działalności Zarządowi Głównemu raz w roku w terminie ustalonym przez Zarząd Główny.

§ 37

 1. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

  1. 1)  zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział,

  2. 2)  zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania,

  3. 3)  działania na szkodę Stowarzyszenia,

  4. 4)  nieprzestrzegania uchwał, regulaminów oraz postanowień władz naczelnych Stowarzyszenia,

  5. 5)  nie złożenia rocznego sprawozdania z działalności,

  6. 6)  złożenia przez władze Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 2. Orzeczenia w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 3-5 może wydać Zarząd Główny na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu, Oddział ma obowiązek samorozwiązania się w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy. W okresie likwidacji Oddział pozbawiony jest praw wynikających ze Statutu.

  § 38

Władze Oddziału stanowi Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 39

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

 2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

  1) z głosem stanowiącym:

a) członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy Oddziału,

2) z głosem doradczym:

 1. a)  członkowie honorowi i wspierający Oddziału,

 2. b)  członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,

 3. c)  zaproszeni goście.

3. Zarząd Oddziału powiadamia uczestników o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału, co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zebrania.

§ 40

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału.

 2. Obradami Walnego Zebrania Członków Oddziału kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i

  sekretarz – wybrani spośród uczestników z głosem stanowiącym.

 3. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się co dwa lata jako sprawozdawcze i co

  cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
  § 41

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

  1. 1)  uchwały Zarządu Oddziału podjętej większością 2/3 głosów,

  2. 2)  wniosku Komisji Rewizyjnej Oddziału,

  3. 3)  wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

 2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjętej uchwały.

9

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 42

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. 1)  uchwalanie programów działania Oddziału,

 2. 2)  wybór i odwoływanie członków władz Oddziału,

 3. 3)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Oddziału oraz

  podejmowanie uchwał odnośnie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym

  władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

 4. 4)  wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,

 5. 5)  uchwalenie wniosku o rozwiązanie Oddziału,

 6. 6)  zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Oddziału.

  Zarząd Oddziału

  § 43

Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału na terenie swego działania, zgodnie ze statutem, uchwałami nadrzędnych władz oraz swoimi uchwałami.

§ 44

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3-7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu,

 3. W skład Zarządu Oddziału wchodzi Prezes, minimum 1 Wiceprezes i Sekretarz, pozostałym

  członkom Zarząd przydziela do realizacji określone funkcje.

 4. Tryb działania Zarządu Oddziału określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału.

 5. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za

  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. § 45

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

  § 46

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. 1)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego oraz Walnego

  Zebrania Członków Oddziału,

 2. 2)  określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,

 3. 3)  uchwalanie budżetu Oddziału i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,

 4. 4)  reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

 5. 5)  zarządzanie majątkiem Oddziału,

 6. 6)  uchwalanie polityki finansowej Oddziału,

 7. 7)  uchwalanie wysokości składek członkowskich po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny,

 8. 8)  przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie,

 9. 9)  zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

 10. 10)  składanie do Zarządu Głównego pisemnych rocznych sprawozdań merytoryczno-finansowych

  z działalności Oddziału,

 11. 11)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów.

10

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 47

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą Oddziału powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 35 osób, wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału na pierwszym spotkaniu wybiera spośród swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

  § 48

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

  1. 1)  prowadzenie kontroli działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, z uwzględnieniem

   celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz

   (przynajmniej raz w roku),

  2. 2)  przedstawienie Zarządowi Oddziału protokołów kontrolnych wraz z wnioskami,

  3. 3)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

  4. 4)  wyłączne prawo stawiania wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium

   władzom naczelnym Oddziału, bądź każdemu członkowi Zarządu,

  5. 5)  zatwierdzanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia audytu rocznego Oddziału.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo:

  1. 1)  żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń

   wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

  2. 2)  żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału,

  3. 3)  zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału – w razie nie zwołania go przez Zarząd

   Oddziału,

  4. 4)  żądania od członków oraz członków władz Oddziału składania pisemnych lub ustnych

   wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw oraz usunięcia nieprawidłowości. § 49

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:

  1. 1)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

  2. 2)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  3. 3)  nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z

   2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
   § 50

W przypadkach określonych w § 48 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Walne Zebranie Członków Oddziału winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu Oddziału nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 51 11

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  1. 1)  składki członkowskie,

  2. 2)  wpływy z działalności statutowej,

  3. 3)  dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących

   w jego użytkowaniu,

  4. 4)  darowizny, zapisy, spadki i subwencje,

  5. 5)  dotacje,

  6. 6)  dochody z ofiarności publicznej,

  7. 7)  umowy dożywocia,

  8. 8)  środki uzyskane w wyniku działalności gospodarczej.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek oraz zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 5. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 6. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

 7. Stowarzyszenie nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  § 52

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia/Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

Statut i jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Delegatów większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 54

 1. Z chwilą rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje przekazany na rzecz Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego, na terenie której się mieścił.

 2. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

  § 55

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 10 kwietnia 1989 Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

12